Kardynał Stefan Wyszyński (1901-1981) otrzymał święcenia kapłańskie w 1924 roku we Włocławku. Po II wojnie światowej został mianowany biskupem diecezjalnym lubelskim w latach 1946–1948. W latach 1948–1981 był arcybiskupem metropolitą gnieźnieńskim i warszawskim oraz prymasem Polski w latach. Papież Pius XII ustanowił go kardynałem w 1953.

Kardynał Stefan Wyszyński odegrał kluczową rolę w dziejach ATK. Akademia została utworzona w czasie, kiedy Prymas znajdował się w przymusowym internowaniu (od 25 września 1953 do 26 października 1956). Pierwsze lata istnienia ATK były nacechowane niepewnością co do jej przyszłości i wątpliwościami związanymi z jej kościelnym statusem.

W styczniu 1960 roku Kardynał Stefan Wyszyński zaaprobował działalność warszawskiej uczelni teologicznej. W dniu 25 stycznia 1960 roku doszło do spotkania Senatu ATK z Kardynałem Wyszyńskim w jego rezydencji przy ul. Miodowej w Warszawie. W czasie tego spotkania Ksiądz Prymas poinformował, że posiada pismo Kongregacji Seminariów i Uniwersytetów, zlecające mu władzę nad Akademią w zakresie kościelnym.  

Pierwsza wizyta arcybiskupa warszawskiego jako Wielkiego Kanclerza ATK odbyła się 5 grudnia 1961 roku. W późniejszych latach Ksiądz Prymas wielokrotnie odwiedzał Akademię przy okazji inauguracji roku akademickiego oraz sympozjów i konferencji naukowych. W ramach inauguracji roku akademickiego 1972-1973 Senat ATK wręczył Kardynałowi Stefanowi Wyszyńskiemu pamiątkową księgę zatytułowaną „W kierunku człowieka” z okazji 25-lecie jego sakry biskupiej.

W 1974 roku Kardynał Stefan Wyszyński wydał – na mocy upoważnienia Kongregacji Seminariów i Uniwersytetów Katolickich – dwa dokumenty regulujące kwestie kanoniczności stopni naukowych nadawanych na ATK. Od tego momentu na obrony prac doktorskich i kolokwia habilitacyjne Wielki Kanclerz wysyłał swego delegata. W latach 1974-1977 był nim ks. dr Józef Glemp.

Ostatnie spotkanie Senatu UKSW z Wielkim Kanclerzem miało miejsce 9 marca 1981 roku (na dwa i pół miesiąca przed śmiercią Kardynała) w Jego rezydencji przy ul. Miodowej w Warszawie. 

Ważną rolę w relacjach pomiędzy ATK a Kardynałem Stefanem Wyszyńskim odegrał ks. Profesor Józef Iwanicki, Rektor ATK w latach 1965-1972. Ks. Józef Iwanicki współpracował z redakcją „Ateneum Kapłańskiego” we Włocławku w latach przedwojennych, gdzie osobiście poznał ks. Stefana Wyszyńskiego jako redaktora naczelnego „Ateneum Kapłańskiego”. Ich drogi ponownie się zeszły w Lublinie w 1946 roku, kiedy ks. Stefan Wyszyński został biskupem diecezjalnym diecezji lubelskiej oraz Wielkim Kanclerzem KUL-u, a ks. Józef Iwanicki w listopadzie 1946 roku podjął wykłady z metodologii na Wydziale Filozofii Chrześcijańskiej w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. W czasie rektorskiej kadencji ks. Józefa Iwanickiego na ATK dochodziło do wielu formalnych i nieformalnych spotkań z Wielkim Kanclerzem ATK, Kardynałem Stefanem Wyszyńskim.

Rok 2001 w stulecie urodzin Kardynała Stefana Wyszyńskiego Senat UKSW ogłosił w Uczelni rokiem Kardynała Stefana Wyszyńskiego.

Szczegółowy opis pliku

Sesja naukowa na 15-lecie encykliki Pacem in terris
BIPR-WK-01-1.jpg
Inauguracja roku akademickiego 1979/1980. Jubileusz 25-lecia ATK
BIPR-WK-01-2.jpg
Inauguracja roku akademickiego 1979/1980. Jubileusz 25-lecia ATK
BIPR-WK-01-3.jpg
Inauguracja roku akademickiego 1979/1980. Jubileusz 25-lecia ATK
BIPR-WK-01-4.jpg
Inauguracja roku akademickiego 1979/1980. Jubileusz 25-lecia ATK
BIPR-WK-01-5.jpg
Sesja naukowa na 15-lecie encykliki Pacem in terris
ZFAUKSW-1-118-2n.jpg
Sesja naukowa na 15-lecie encykliki Pacem in terris
ZFAUKSW-1-118-4n.jpg
Sesja naukowa na 15-lecie encykliki Pacem in terris
ZFAUKSW-1-118-6n.jpg
Sesja naukowa na 15-lecie encykliki Pacem in terris
ZFAUKSW-1-118-7n.jpg
Inauguracja roku akademickiego 1976/1977
ZFAUKSW-BGUKSW-2-24-1.jpg
Inauguracja roku akademickiego 1976/1977
ZFAUKSW-BGUKSW-2-24-2.jpg
Inauguracja roku akademickiego 1976/1977
ZFAUKSW-BGUKSW-2-24-3.jpg
Inauguracja roku akademickiego 1976/1977
ZFAUKSW-BGUKSW-2-24-4.jpg
Inauguracja roku akademickiego 1976/1977
ZFAUKSW-BGUKSW-2-24-8.jpg
Inauguracja roku akademickiego 1976/1977
ZFAUKSW-BGUKSW-2-24-22.jpg
Inauguracja roku akademickiego 1976/1977
ZFAUKSW-BGUKSW-2-24-25.jpg
Inauguracja roku akademickiego 1976/1977
ZFAUKSW-BGUKSW-2-24-36.jpg
Inauguracja roku akademickiego 1976/1977
ZFAUKSW-BGUKSW-2-24-48.jpg
Inauguracja roku akademickiego 1976/1977
ZFAUKSW-BGUKSW-2-24-52.jpg
Inauguracja roku akademickiego 1976/1977
ZFAUKSW-BGUKSW-2-24-60.jpg
Sesja naukowa na 15-lecie encykliki Pacem in terris
ZFAUKSW-BGUKSW-2-118-1.jpg
Sesja naukowa na 15-lecie encykliki Pacem in terris
ZFAUKSW-BGUKSW-2-118-3.jpg
Sesja naukowa na 15-lecie encykliki Pacem in terris
ZFAUKSW-BGUKSW-2-118-5.jpg
Sesja naukowa na 15-lecie encykliki Pacem in terris
ZFAUKSW-BGUKSW-2-118-8.jpg
Inauguracja roku akademickiego 1979/1980. Jubileusz 25-lecia ATK
ZFAUKSW-BGUKSW-2-220-3.jpg
Inauguracja roku akademickiego 1979/1980. Jubileusz 25-lecia ATK
ZFAUKSW-BGUKSW-2-220-5.jpg
Inauguracja roku akademickiego 1979/1980. Jubileusz 25-lecia ATK
ZFAUKSW-BGUKSW-2-220-12.jpg
Inauguracja roku akademickiego 1979/1980. Jubileusz 25-lecia ATK
ZFAUKSW-BGUKSW-2-220-13.jpg
Inauguracja roku akademickiego 1979/1980. Jubileusz 25-lecia ATK
ZFAUKSW-BGUKSW-2-220-17.jpg
Inauguracja roku akademickiego 1979/1980. Jubileusz 25-lecia ATK
ZFAUKSW-BGUKSW-2-220-18.jpg
Inauguracja roku akademickiego 1979/1980. Jubileusz 25-lecia ATK
ZFAUKSW-BGUKSW-2-220-19.jpg
Inauguracja roku akademickiego 1979/1980. Jubileusz 25-lecia ATK
ZFAUKSW-BGUKSW-2-220-33.jpg
Inauguracja roku akademickiego 1979/1980. Jubileusz 25-lecia ATK
ZFAUKSW-BGUKSW-2-220-70.jpg
Prymas Polski Stefan Wyszyński, Wielki Kanclerz ATK
ZFAUKSW-BGUKSW-2-304-1.jpg
Bp Stefan Wyszyński
ZFAUKSW-BIPr-6-1-1.jpg
Prymas Polski Stefan Wyszyński, Wielki Kanclerz ATK
ZFAUKSW-BIPr-6-1-2.jpg
Prymas Polski Stefan Wyszyński, Wielki Kanclerz ATK
ZFAUKSW-BIPr-6-1-3.jpg
Pogrzeb kard. Stefana Wyszyńskiego, Prymasa Polski, Wielkiego Kanclerza ATK
ZFAUKSW-BIPr-6-2-7.jpg
Pogrzeb kard. Stefana Wyszyńskiego, Prymasa Polski, Wielkiego Kanclerza ATK
ZFAUKSW-BIPr-6-2-11.jpg
Pogrzeb kard. Stefana Wyszyńskiego, Prymasa Polski, Wielkiego Kanclerza ATK
ZFAUKSW-BIPr-6-2-16.jpg
Pogrzeb kard. Stefana Wyszyńskiego, Prymasa Polski, Wielkiego Kanclerza ATK
ZFAUKSW-BIPr-6-2-24.jpg