Uchwała o powstaniu ATK

Akademia Teologii Katolickiej została utworzona w 1954 roku na mocy dwóch uchwał podjętych przez ówczesną Radę Ministrów i podpisanych przez prezesa Rady Ministrów PRL, Józefa Cyrankiewicza. Uchwała z 2 sierpnia 1954 roku „wyodrębniała” (takie eufemistyczne sformułowanie zostało użyte) Wydział Teologii Katolickiej z Uniwersytetu Warszawskiego i włączała go do Akademii Teologii Katolickiej. Podobna uchwała wydzielająca Wydział Teologiczny z Uniwersytetu Jagiellońskiego została podpisana 11 sierpnia 1954 roku.

Ustawa o powstaniu UKSW

Ustawa o utworzeniu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie została przyjęta przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej 3 września 1999 roku ok. godz. 9.30 na 56. Posiedzeniu, w 13. głosowaniu. W głosowaniu wzięło udział 398 posłów, z tej liczby 257 głosów było „za”, 30 – „przeciw” i 111 – „wstrzymujących się”. 22 września 1999 roku obradował Senat Rzeczypospolitej Polskiej, który przyjął ustawę bez poprawek. Obrady prowadził wicemarszałek Senatu Donald Tusk, a ustawę przedstawiała pani senator Krystyna Czuba. W głosowaniu wzięło udział 84 senatorów, z czego 70 było za przyjęciem ustawy, przeciw – 3, a 11 wstrzymało się od głosu.