1397 powstaje Wydział Teologiczny na Uniwersytecie w Krakowie
1816 Powstaje Wydział Teologii Katolickiej na Królewskim Uniwersytecie Warszawskim, od 1918 mieścił się w budynku „Theologicum” przy ul. Traugutta 1 przy kościele Świętego Krzyża w Warszawie
1954-08-02/11 Przekształcenie decyzją Rady Ministrów PRL Wydziału Teologii Katolickiej Uniwersytetu Warszawskiego oraz Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Jagiellońskiego w Akademię Teologiczną z lokalizacją na warszawskich Bielanach – w pokamedulskich budynkach, z których w lipcu tego samego roku wysiedlono księży marianów. Z powodu internowania prymasa Stefana Wyszyńskiego sprawą statusu Akademii zajął się z ramienia Konferencji Episkopatu Polski bp Michał Klepacz, na wniosek którego zmieniono nazwę uczelni na: Akademia Teologii Katolickiej, oraz wpisano do statutu wymóg posiadania misji kanonicznej przez pracowników naukowych, a także obowiązek składania przez rektora pisemnego sprawozdania ze stanu naukowego i moralnego Akademii ministrowi edukacji i przedstawicielowi Episkopatu. Uczelnia mieściła się pod adresem: ul. Gwiaździsta 81.
1954-11-03 Działalność rozpoczyna Biblioteka ATK z pięcioma etatami oraz 28 tys. woluminów ze zbiorów Wydziału Teologii Katolickiej UW oraz Wydziału Teologicznego UJ
1954-11-22 Pierwsza inauguracja roku akademickiego. ATK ma trzy wydziały: teologiczny, prawa kanonicznego i filozofii chrześcijańskiej; zatrudnia 60 nauczycieli akademickich i przyjmuje 415 studentów – najwięcej na Wydziale Teologicznym – 320.
1954-11-29 Zbiera się po raz pierwszy Senat ATK. Wśród poruszanych tematów: trudności komunikacyjne – pracownicy naukowi, zwłaszcza starsi, mają problem z dotarciem na wykłady.
1954-12 Rada Wydziału Teologicznego przyjmuje uchwałę o habilitacji z etyki i teologii moralnej ks. dr. Karola Wojtyły. Wniosek przedstawia promotor obronionej na UJ habilitacji ks. prof. Władysław Wicher – od 1954 pracownik ATK.
1957 Z pracy na ATK rezygnują dawni profesorowie Wydziału Teologicznego UJ, a ze studiów odchodzą m.in. klerycy Warszawskiego Seminarium Duchownego. W tym czasie Prymas Wyszyński popiera żądanie zwrotu marianom budynków na Bielanach.
1957/1958 Starania o wyjaśnienie kanonicznego statusu ATK; zatrudnienie kadry naukowo-dydaktycznej obniża się do 49 osób
1959-12-09 Komórka wydawnicza Akademii zostaje przekształcona w Wydawnictwo ATK
1960/1961 Liczba studentów maleje do 96 i jest najniższa w całej historii ATK
1960-01-25 Prymas Stefan Wyszyński obejmuje władzę w zakresie kościelnym nad ATK, co ogłasza na swoim pierwszym oficjalnym spotkaniu z Senatem uczelni, które odbywa się w jego rezydencji na Miodowej.
1961-12-05 Po raz pierwszy oficjalnie Prymas Polski przybywa na ATK: uczestniczy w nabożeństwie w kaplicy akademickiej, a następnie w posiedzeniu naukowym. To początek jego stałych kontaktów i wizyt na ATK, obecności na inauguracjach i udziale w życiu naukowym i dydaktycznym.
1963 Ukazuje się pierwszy numer czasopisma Studia Theologica Varsaviensia, wydawanego przez Wydział Teologiczny ATK
1964/1965 Od tego roku akademickiego na Wydział Filozofii Chrześcijańskiej przyjmowani są świeccy studenci (maturzyści)
1965 Powrót na ATK „krakowskich” wykładowców: ks. Hieronima Wyczawskiego, ks. Mariana Michalskiego, ks. Kazimierza Kłósaka, ks. Ignacego Różyckiego i ks. Stanisława Grzybka
1966-06-01 Wizyta na ATK słynnego teologa francuskiego, eksperta II soboru watykańskiego Yvesʼa Marie Congara. Jego wykład pt. Podstawy teologii laikatu gromadzi tłum słuchaczy, w tym przedstawicieli innych wyznań.
1966-10-04 Kardynał Wyszyński odprawia Mszę św. na inaugurację roku akademickiego na ATK. Następne inauguracje z jego udziałem odbyły się kolejno w latach 1972, 1973, 1974 i 1979.
1967/1968 Pierwsi świeccy studenci na Wydziale Prawa Kanonicznego
1969-05-17 Wizyta na ATK ks. Pedro Arrupe, przełożonego Generalnego Towarzystwa Jezusowego, który wygłasza wykład na temat misyjnej działalności Kościoła
lata 60/70 Powstają pierwsze studenckie koła naukowe, chór, teatr, DKF i organizacje sportowe
1969/1970 Na Wydziale Teologicznym powstają Zaoczne Studium Teologii Ogólnej oraz Zaoczne Studium Biblijno-Pastoralne
1970 Ukazuje się pierwszy Biuletyn Informacyjny Akademii Teologii Katolickiej
1970-05-16 Wizyta na ATK ks. prof. Karla Rahnera SJ, jednego z najbardziej wpływowych teologów XX wieku, którego myśl inspirowała II sobór watykański. Jego wykład pt. Punkt wyjścia współczesnej teologii z powodu ogromnego zainteresowania odbywa się w kościele akademickim.
1970-06-25/27 VIII Kongres Biblistów Polskich. Mszę św. inaugurującą celebruje w kościele bielańskim kard. Karol Wojtyła, a homilię głosi kard. Stefan Wyszyński. Kard. Wojtyła, jako przewodniczący Komisji do Spraw Nauki Katolickiej wygłasza przemówienie powitalne.
1972-03-08 Trzecia wizyta kard. Wyszyńskiego na ATK, gdzie spotyka się z Senatem Uczelni, pracownikami naukowymi oraz księżmi studentami mieszkającymi w konwikcie. W kaplicy głosi konferencję na temat roli i zadań kapłana we współczesnym świecie, po czym w głównej sali wykładowej odpowiada na pytania dotyczące życia Kościoła w Polsce i polskiej myśli teologicznej.
1972-10-18 Podczas inauguracji roku akademickiego Wielki Kanclerz ATK kardynał Stefan Wyszyński otrzymuje z okazji 25-lecia biskupstwa księgę pamiątkową pt. „W kierunku człowieka”. Dzieło wydała ATK.
1973-04-23/1973-05-03 Wizyta rektora Jana Stępnia w rzymskiej Kongregacji ds. Nauczania Katolickiego. Spotkania z ks. prof. Carlo Martinim SJ, rektorem Papieskiego Instytutu Biblijnego i ks. prof. Herve Carrier, rektorem Uniwersytetu Gregoriańskiego i przewodniczącym FIUC (Międzynarodowej Federacji Uniwersytetów Katolickich). Audiencja u papieża Pawła VI (1 maja).
1973-06-26/29 Rektor Jan Stępień prezentuje ATK na II Kongresie Nauki Polskiej: mówi o wkładzie teologii w humanistykę
1973-09-01 ATK zostaje przyjęta do FIUC – Międzynarodowej Federacji Uniwersytetów Katolickich (Federation Internationale des Universites Catholiques), z rekomendacji m.in. KUL
od 1973 Powoływanie Punktów Konsultacyjnych, najpierw w Gorzowie Wielkopolskim, Katowicach, Płocku, a następnie w Szczecinie (1974), Suwałkach (1979), Łodzi (1988), Gdyni (Tczewie) 1989. W Punktach Konsultacyjnych studiowali początkowo tylko księża, później również świeccy. Studia kończyły się uzyskaniem dyplomu magistra teologii.
1974-04-24 Chór Akademicki ATK śpiewa Gaude Mater Polonia podczas audiencji u papieża Pawła VI. Po prezentacji zespołu Papież pozdrawia członków chóru po polsku i zamienia z nimi kilka słów.
1974-09 Uregulowanie sprawy kanoniczności stopni naukowych zdobywanych na ATK (na mocy dekretu Kongregacji pro institutione Catholica); odtąd na obrony prac doktorskich i kolokwia habilitacyjne Wielki Kanclerz wysyła swojego delegata (w latach 1974-1977 był nim ks. dr Józef Glemp)
1975-01-09 Spotkanie księży studentów z Wielkim Kanclerzem uczelni w rezydencji na Miodowej. Prorektor ks. prof. Ignacy Subera podkreśla znaczenie więzów łączących Akademię z jej Wielkim Kanclerzem.
1975 Staraniem i z funduszy (odszkodowanie za uwięzienie w KL Dachau) bp. Kazimierza Majdańskiego na Wydziale Teologicznym ATK powstaje Zakład Teologii Praktycznej – przyszły Instytut Studiów nad Rodziną w Łomiankach (1980).
1978 Podpisanie umowy o współpracy ATK z Uniwersytetem Fryderyka Wilhelma w Bonn
1979-10 ATK rozpoczyna obchody 25-lecia istnienia
1981-03-09 Nadzwyczajna sesja Senatu ATK w rezydencji Prymasa Polski na Miodowej, podczas której kardynał Wyszyński, Wielki Kanclerz ATK wygłasza przemówienie, uważane za testament dla ATK
1981-05-28 Śmierć kard. Stefana Wyszyńskiego, pierwszego Wielkiego Kanclerza ATK, przyszłego patrona Uniwersytetu
lata 70/80 Wobec trudności lokalowych warszawskie instytucje kościelne udostępniają sale katechetyczne na wykłady dla studentów ATK. Zajęcia odbywają się w kościołach i klasztorach:
1981-11-19 Rejestracja Niezależnego Związku Studentów ATK, następnego dnia studenci przyłączają się do ogólnopolskiego protestu młodzieży akademickiej
1982 ATK organizuje międzynarodowe i ekumeniczne sympozjum z okazji 500-lecia urodzin Marcina Lutra
1982-04-29 Akademia Teologii Katolickiej przyznaje pierwszy doktorat honorowy – otrzymuje go abp Józef Glemp, Prymas Polski i Wielki Kanclerz ATK
1982-10-01 Po wielu latach starań powstaje kierunek „katolicka nauka społeczna”. Paradoksalnie, KNS na Wydziale Teologicznym ATK powstała w okresie ciemnej nocy stanu wojennego – podsumowuje prof. Aniela Dylus, współtwórczyni kierunku.
1984 Umowa o współpracy ATK z Wydziałem Teologii Katolickiej Uniwersytetu w Moguncji
1987-06-16 Z Wydziału Teologicznego zostaje wyodrębniony Wydział Kościelnych Nauk Historycznych i Społecznych z dwoma kierunkami studiów: historią oraz politologią i naukami społecznymi.
1987 Umowa o współpracy ATK z Uniwersytetem w Tybindze
1987 Wyodrębnienie Instytutu Studiów nad Rodziną w Łomiankach jako jednostki samodzielnej na prawach wydziału
1989-06-29 Kongregacja Edukacji Katolickiej wydaje dekret uznający kanoniczny charakter ATK, ordynariusz warszawski zostaje ustanowiony jej Wielkim Kanclerzem
1991 Powstaje pierwsza pracownia komputerowa na ATK dla celów dydaktycznych
1992-01 Ministerstwo Edukacji Narodowej pozwala na rozbudowę ATK: minister Andrzej Stelmachowski, profesor UW i ATK osobiście przekazuje tę decyzję rektorowi
1992 Na ATK i KUL odbywa się doroczne spotkanie rektorów uczelni należących do FUCE
1992-05 Kard. Józef Glemp przekazuje ATK działkę o powierzchni 2470 ha przy Dewajtis 5 w nieodpłatne użytkowanie na 50 lat (do 2042 r.)
1992-10 Na Wydziale Teologicznym rusza nowa specjalność: teologia środków społecznego przekazu (z inicjatywy ks. dr. Antoniego Lewka) – to pierwszy krok ku dziennikarstwu
1993-01 Wielki kanclerz ATK kard. Józef Glemp powołuje Prymasowską Komisję do przestudiowania projektu powołania uniwersytetu katolickiego w Warszawie
1993 Powstaje pierwsze Kolegium Teologiczne w diecezji płockiej, które podpisuje umowę o współpracy z ATK. W następnych latach powstają kolegia teologiczne w Łowiczu, Gdyni, Łomży, Łodzi i - ostatnie - w 1996 r. w Toruniu.
1993 Wydział Filozofii Chrześcijańskiej ATK otrzymuje uprawnienia do nadawania stopni naukowych doktora i doktora habilitowanego w zakresie psychologii
1993-10 Utworzenie 3-letniego Kolegium Teologiczno-Katechetycznego na Wydziale Teologicznym jako studium zawodowego dla przyszłych nauczycieli religii (działa do 2002 r.)
1993-12 Umowa najmu z Zarządem Dzielnicy Żoliborz budynku powojskowego nr 15 przy ul. Wóycickiego 1/3 na Młocinach
1994 Na Wydziale Teologicznym powstaje Instytut Dialogu Katolicko-Judaistycznego, którym kieruje ks. prof. Waldemar Chrostowski
1995 Na Wydziale Nauk Historycznych i Społecznych zostaje utworzone trzyletnie zawodowe (licencjat) Studium Caritas
1995-06-22 Uroczystość wmurowania kamienia węgielnego pod nowy gmach na Dewajtis, której przewodniczy Wielki Kanclerz ATK kard. Józef Glemp
1996 Zjazd Konferencji Rektorów Uniwersytetów Polskich (KRUP) na ATK
1996 Dzierżawa dla Wydziału Filozofii Chrześcijańskiej pomieszczeń od klasztoru sióstr franciszkanek przy ul. Racławickiej 14
1997 Dzierżawa sal wykładowych w Metropolitalnym Seminarium Duchownym przy Dewajtis 3, wynajem pomieszczeń w LO im. św. Augustyna przy al. Niepodległości 52
1997-02-20 Uchwała Senatu ATK o zmianie nazwy na Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
1997-03-04 Zgoda Rady Naukowej Konferencji Episkopatu Polski na przekształcenie ATK w uniwersytet
1997-04 Na kierunku politologii powstaje projekt badawczo-dydaktyczny Studium Generale Europa pod kierunkiem ks. prof. Helmuta Jurosa
1997 Powstaje Zaoczne Studium Akcji Katolickiej (działa do 2001)
1998-06-24 Złożenie wniosku do MEN o przekształceniu ATK w UKSW. Wniosek zostaje pozytywnie zaopiniowany przez Senaty Uniwersytetu Jagiellońskiego, Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu i Uniwersytetu Warszawskiego.
1998-10-01 Na Wydziale Filozofii Chrześcijańskiej rozpoczyna funkcjonowanie komputerowy system ErEs (poprzednik USOS-a) do obsługi studentów
1998-10-01 Wydział Prawa Kanonicznego przyjmuje nową nazwę: Wydział Nauk Prawnych – Prawa i Prawa Kanonicznego (do 30 września 1999). Wśród pierwszych zatrudnionych jest dr hab. Lech Kaczyński (kierownik katedry prawa pracy).
1998-11-09 Ogólnouczelniane sympozjum pt. Nowy uniwersytet dla Warszawy, z udziałem m.in. przewodniczącego Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego
1999-03-13 Audiencja rektora Romana Bartnickiego u Jana Pawła II
1999-09-03 Sejm III kadencji na 56. posiedzeniu przegłosowuje ustawę o utworzeniu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. W toku dalszych prac potwierdzono, że Wydziały: Teologiczny, Prawa Kanonicznego i Filozofii Chrześcijańskiej obok nadzoru państwowego będą pozostawać także pod nadzorem władz kościelnych.
1999-09-28 Senat ATK uchwala strukturę UKSW. Pozostają wydziały: Teologiczny i Filozofii Chrześcijańskiej. Znosi się Wydział Nauk Prawnych – Prawa i Prawa Kanonicznego. Tworzy się: 1) Wydział Nauk Humanistycznych; 2) Wydział Prawa; 3) Wydział Prawa Kanonicznego; 4) Wydział Kościelnych Nauk Historycznych i Społecznych otrzymuje nazwę Wydział Nauk Historycznych i Społecznych.
1999-09-29 W Domu Arcybiskupów Warszawskich następuje podpisanie umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej, reprezentowanym przez ministra edukacji narodowej Mirosława Handke a Konferencją Episkopatu Polski, reprezentowaną przez Prymasa kard. Józefa Glempa, ws. statusu prawnego wydziałów nauk kościelnych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
1999-09-30 Ostatni dzień istnienia Akademii Teologii Katolickiej, która w ciągu 45 lat wykształciła 7906 magistrów i 557 doktorów, habilitowała 152 doktorów i nadała 20 doktoratów honorowych

UNIWERSYTET KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO

1999-10-01 Oddanie do użytku nowego gmachu na kampusie Dewajtis z aulą na 320 miejsc, dwoma salami po 150 miejsc, aulą muzyczną oraz pomieszczeniami dla biblioteki (trzy czytelnie, biura i magazyn biblioteczny z przesuwnymi regałami)
1999-11-04 Inauguracja pierwszego roku akademickiego z udziałem rektorów 26 uczelni w Polsce (w tym UW, UJ, KUL), marszałków Sejmu i Senatu RP, ministrów rządu RP oraz 29 biskupów Konferencji Episkopatu Polski i nuncjusza apostolskiego; poświęcenie przez kard. Józefa Glempa, Wielkiego Kanclerza Wydziałów Nauk Kościelnych UKSW nowego budynku na kampusie Dewajtis
2000-05-29 Doktorat honoris causa dla abp. Józefa Kowalczyka, nuncjusza apostolskiego w Polsce
2000-09-01 Pierwsza (WSD Płock) z serii umów o współpracy z wyższymi seminariami duchownymi (afiliacja do Wydziału Teologicznego UKSW); w następnym roku nawiązanie współpracy z WSD: ojców franciszkanów w Łodzi, Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego w Ołtarzewie, Towarzystwa Salezjańskiego w Lądzie, oraz seminariami diecezjalnymi w Białymstoku, Gdańsku, Łomży, Łodzi i Toruniu
2000-10-01 Powstaje Wydział Matematyki, który po połączeniu w marcu 2001 ze Szkołą Nauk Ścisłych PAN zostaje przekształcony w Wydział Matematyczno-Przyrodniczy. Szkołę Nauk Ścisłych
2000-10-01 utworzenie zamiejscowego Wydziału Teologicznego w Radomiu jako ósmego wydziału UKSW (przekształcony w 2003 w Instytut Teologiczny działa do 2013)
2001-08-31 Uchwała gminy Warszawa Bielany o przekazaniu UKSW w użytkowanie wieczyste terenów przy ul. Wóycickiego 1/3
2001-10-08 Inauguracja roku akademickiego: doktorat honoris causa UKSW dla kard. Józefa Glempa; odsłonięcie na frontonie starego gmachu przy ul. Dewajtis płaskorzeźby Alfonsa Karnego przedstawiającej patrona UKSW kard. Stefana Wyszyńskiego
2001 Dzierżawa budynku przy ul. Grochowskiej 284/286 dla Instytutu Psychologii UKSW i lektoratów języków obcych
2001-12-15 Doktorat honoris causa UKSW dla papieża Jana Pawła II: uroczystość w Watykanie
2002-10 Powołanie Rektorskiej Komisji ds. Komputeryzacji: w ciągu dwóch następnych lat na UKSW uruchomiono 400 komputerów
2003-04-08 Przekazanie aktem notarialnym na własność UKSW terenów na Bielanach (2,47 ha) przez kard. Józefa Glempa, Wielkiego Kanclerza UKSW
2003-05-08/10 Konferencja rektorów uniwersytetów katolickich Europy FUCE na UKSW
2004-09-25 I Zjazd Absolwentów ATK i UKSW zorganizowany przez Towarzystwo Absolwentów i Przyjaciół UKSW
2004-10-01 Oddanie do użytku tzw. Łącznika między starym i nowym gmachem na kampusie Dewajtis
2004-11-24 Wizyta na UKSW prezydenta Warszawy prof. Lecha Kaczyńskiego: spotkanie z Radą Rektorską
2005-03-21 Poświęcenie kamienia węgielnego pod budowę kaplicy św. Józefa na kampusie Wóycickiego
2005-06-30 Utworzenie Ośrodka Dokumentacji i Studiów nad Osobą i Nauczaniem Kardynała Stefana Wyszyńskiego
2005-09-14 Poświęcenie kościoła św. Józefa na kampusie Wóycickiego
2008-02-14 Otwarcie pierwszej części Centrum Edukacji i Badań Interdyscyplinarnych – Auditorium Maximum im. Roberta Schumanna (budynek nr 21) na kampusie Wóycickiego
2008-09-01 Utworzenie Wydziału Nauk Pedagogicznych na bazie Instytutu Pedagogiki im. św. Jana Bosko funkcjonującego od 2002 roku na Wydziale Nauk Humanistycznych UKSW
2008-10-21 Umowa o współpracy UKSW i Instytutu Pamięci Narodowej
2009-02 Oddanie do użytku budynku nr 23 dla Wydziału Nauk Historycznych i Społecznych, Wydziału Filozofii Chrześcijańskiej oraz planowanego Wydziału Biologii i Nauk o Środowisku na kampusie Wóycickiego
2009-09-01 Utworzenie Wydziału Biologii i Nauk o Środowisku
2009-11-26 Likwidacja punktów konsultacyjnych w Gdyni, Łomży, Łodzi, Płocku, Kaliszu, Suwałkach, Tczewie i utworzenie w ich miejsce Ośrodków naukowo-badawczych z prawem prowadzenia studiów podyplomowych, po których absolwenci mogą kontynuować studia doktoranckie w Warszawie
2009/2010 Utworzenie przy UKSW Uniwersytetu Otwartego z zadaniem organizacji kursów i warsztatów z różnych dziedzin
2010-04-10 Śmierć rektora ks. prof. Ryszarda Rumianka w katastrofie pod Smoleńskiem
2010-04-29 Senat UKSW nadaje kampusowi przy ulicy Wóycickiego 1/3 imię Ks. prof. Ryszarda Rumianka
2010-10-01 Przekształcenie Instytutu Studiów nad Rodziną w Wydział Studiów nad Rodziną (jako wydział kościelny)
2011-02-17 Debata społeczności akademickiej o przyszłości UKSW zorganizowana przez władze Uczelni
2011-05-05/08 Uniwersytecka pielgrzymka do Katynia, Smoleńska i Wilna
2011-10-10 Inauguracja roku akademickiego w budynku Auditorium Maximum na kampusie Wóycickiego z udziałem Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego
2011-10-15 I Kongres Absolwentów i Przyjaciół ATK-UKSW
2011-11-16 Konferencja naukowa pt. „Współczesne wyzwania dla Kościoła w Polsce. Nauczanie Prymasa Tysiąclecia” zorganizowana przez Ośrodek Dokumentacji i Studiów nad Osobą i Nauczaniem Kardynała Stefana Wyszyńskiego
2011-12 UKSW nabywa nieruchomości w Kołobrzegu
2012-11-15 Umowa o współpracy pomiędzy UKSW z Bankiem Zachodnim WBK, reprezentowanym przez Mateusza Morawieckiego, prezesa Zarządu
2012-11-21 Konferencja naukowa „Kardynał Stefan Wyszyński a Sobór Watykański II” zorganizowana przez Ośrodek Dokumentacji i Studiów nad Osobą i Nauczaniem Kardynała Stefana Wyszyńskiego UKSW
2014-10-06 Inauguracja roku akademickiego z udziałem Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego
2015 Otwarcie na kampusie Wóycickiego Centrum Laboratoryjnego Nauk Przyrodniczych
2015-11 Otwarcie Strefy Santander Universidades na kampusie Wóycickiego z udziałem dyrektora Santander Universidades w Polsce
2016-02-23 Umowa o współpracy pomiędzy UKSW a Generalnym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w zakresie ochrony prywatności i danych osobowych w obszarach działalności naukowo-badawczej, edukacji, działalności promocyjnej, wydawniczej i organizacyjnej
2016-03-09 Inauguracja projektu Centrum Anatomii Wirtualnej i Symulacji Chirurgicznej
2016-05-25 Pierwsza audycja Radia UKSW
2016-09-05 Podpisanie w ambasadzie Wielkiej Brytanii w Warszawie listu intencyjnego o działaniach na rzecz rozwoju nauk z zakresu cyberbezpieczeństwa oraz utworzenia wiodącego ośrodka kompetencji i informacji w tej dziedzinie jako celów współpracy UKSW z Uniwersytetem w Oksfordzie
2016-10-03 UKSW nabywa nieruchomości w Dziekanowie Leśnym (ul. Marii Konopnickiej 1) od Polskiej Akademii Nauk jako zalążek trzeciego kampusu uczelni z planowanym Multidyscyplinarnym Centrum Badawczym UKSW
2016-10-27 Otwarcie Niepublicznego Przedszkola UKSW będącego owocem współpracy uczelni z firmą deweloperską Profbud
2016-10-28 Porozumienie o współpracy UKSW z Instytutem Kardiologii im. Prymasa Tysiąclecia Stefana Kardynała Wyszyńskiego
2016-11-21 Powstanie Fundacji Rozwoju Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
2017-03-16 Utworzenie na UKSW klastra z zakresu ICT z 15 krajowymi instytucjami i przedsiębiorstwami
2017-04-03 Ogólnopolska konferencja naukowa zorganizowana przez UKSW i Instytut Pamięci Narodowej pt. „Stefan Wyszyński wobec oporu społecznego i opozycji 1945-1981”
2017-04-27 Umowa o współpracy UKSW z Muzeum Jana Pawła II i Prymasa Wyszyńskiego w Warszawie
2017-05-21/22 UKSW organizuje posiedzenie plenarne Konferencji Rektorów Uniwersytetów Polskich - KRUP
2017-11-14 Centrum Technologii Informacyjnych Nauk Humanistyczno-Społecznych UKSW otrzymuje nagrodę w konkursie Liderzy Zarządzania Uczelnią – LUMEN 2017 w kategorii Rozwój
2017-11-28 Prezentacja na UKSW pierwszego tomu zapisków kardynała Stefana Wyszyńskiego „Pro Memoria”
2018-02-09 Wicepremier, minister nauki i szkolnictwa wyższego Jarosław Gowin inauguruje na UKSW nowy program Narodowego Centrum Badań i Rozwoju pn. „Uniwersytet 2.0. Innowacyjna edukacja. Efektywne zarządzanie”
2018-02-19 Utworzenie Wydziału Medycznego. Collegium Medicum
2018-07-13 Prezydent RP Andrzej Duda podpisuje w siedzibie uczelni ustawę o zmianie ustawy o utworzeniu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, aby umożliwić prowadzenie kierunków medycznych
2018-06/12 Powstanie nowej jednostki badawczej: Centrum Cyfrowej Nauki i Technologii UKSW
2019-01 UKSW otrzymuje prestiżowe logo HR Excellence in Research jako jeden z 10 państwowych uniwersytetów w Polsce
2019-01-24 Instalacja Ołtarza Wieczystej Adoracji Najświętszego Sakramentu w kościele św. Józefa na kampusie Wóycickiego
2019-05 Senat UKSW powołuje pierwszą Radę Uczelni na czele z prof. nauk medycznych Robertem Rejdakiem
2019-06 Senat UKSW uchwala nowy Statut Uniwersytetu, obowiązującego od 1 października 2019 roku
2019-10-14 Inauguracja jubileuszowego roku akademickiego 20-lecia UKSW z udziałem Prezydenta RP Andrzeja Dudy