Zdjęcia inauguracji roku akademickiego 1979/1980 na ATK; 25-lecie ATK

Ważne wydarzenia

Ważne momenty historii Uczelni

Splecione dzieje Uczelni i Jej Patrona

Na chronologicznej osi czasu są ukazane nie tylko kluczowe w historii Uczelni wydarzenia, które stanowią o tradycji i tożsamości UKSW.  Czasowa oś prezentuje również wybrane wydarzenia z życia Kardynała Stefana Wyszyńskiego, które rzutują na Jego powiązania z Akademią Teologii Katolickiej. 

Formalne powstanie Akademii Teologii Katolickiej jest datowane na rok 1954. Jednak jej instytucjonalne korzenie sięgają Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Wydziału Teologii Katolickiej Uniwersytetu Warszawskiego. Chronologia osi czasu uwzględnia zatem daty powstania tych wydziałów.

AKADEMIA TEOLOGII KATOLICKIEJ

1954

Przekształcenie decyzją Rady Ministrów PRL Wydziału Teologii Katolickiej Uniwersytetu Warszawskiego oraz Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Jagiellońskiego w Akademię Teologiczną z lokalizacją na warszawskich Bielanach

1954-08-02/11

Pierwsza inauguracja roku akademickiego. ATK ma trzy Wydziały: Teologiczny, Prawa Kanonicznego i Filozofii Chrześcijańskiej, na których studiuje 415 studentów

1954-11-22

Rada Wydziału Teologicznego przyjmuje uchwałę o habilitacji z etyki i teologii moralnej ks. dr. Karola Wojtyły. Wniosek przedstawia promotor obronionej na UJ habilitacji ks. prof. Władysław Wicher – od 1954 pracownik ATK.

1954-12

1957/1958

starania o wyjaśnienie kanonicznego statusu ATK; zatrudnienie kadry naukowo-dydaktycznej obniża się do 49 osób

1960

Prymas Stefan Wyszyński obejmuje władzę w zakresie kościelnym nad ATK, co ogłasza na swoim pierwszym oficjalnym spotkaniu z Senatem uczelni, które odbywa się w jego rezydencji na Miodowej.

1960-01-25

1961

Po raz pierwszy oficjalnie Prymas Polski przybywa na ATK: uczestniczy w nabożeństwie w kaplicy akademickiej, a następnie w posiedzeniu naukowym. To początek jego stałych kontaktów i wizyt na ATK, obecności na inauguracjach i udziale w życiu naukowym i dydaktycznym.

1961-12-05

1966

Wizyta na ATK słynnego teologa francuskiego, eksperta II soboru watykańskiego Yvesʼa Marie Congara. Jego wykład pt. Podstawy teologii laikatu gromadzi tłum słuchaczy, w tym przedstawicieli innych wyznań.

1966-06-01

Kardynał Wyszyński odprawia Mszę św. na inaugurację roku akademickiego na ATK. Następne inauguracje z jego udziałem odbywają się w latach: 1972, 1973, 1974, 1976 i 1979.

1966-10-04

lata 60/70

powstają pierwsze studenckie koła naukowe, chór, teatr, DKF i organizacje sportowe

1970

Wizyta na ATK ks. prof. Karla Rahnera SJ - teologa, którego myśl inspirowała II sobór watykański

1970-05-16

1972

Podczas inauguracji roku akademickiego Wielki Kanclerz ATK kardynał Stefan Wyszyński otrzymuje z okazji 25-lecia biskupstwa księgę pamiątkową pt. „W kierunku człowieka”, wydaną nakładem ATK

1972-10-18

1973

ATK zostaje przyjęta do FIUC – Międzynarodowej Federacji Uniwersytetów Katolickich (Federation Internationale des Universites Catholiques), z rekomendacji m.in. KUL

1973-09-01

1974

Uregulowanie sprawy kanoniczności stopni naukowych zdobywanych na ATK: odtąd w obronach prac doktorskich i kolokwiach habilitacyjnych uczestniczy delegat Wielkiego Kanclerza

1974-09

1975

Staraniem i z funduszy (odszkodowanie za uwięzienie w KL Dachau) bp. Kazimierza Majdańskiego na Wydziale Teologicznym ATK powstaje Zakład Teologii Praktycznej – przyszły Instytut Studiów nad Rodziną w Łomiankach (1980)

1981

Nadzwyczajna sesja Senatu ATK w rezydencji Prymasa Polski na Miodowej, podczas której kardynał Wyszyński wygłasza przemówienie, uważane za testament dla ATK

1981-03-09

Śmierć kardynała Stefana Wyszyńskiego, pierwszego Wielkiego Kanclerza ATK, przyszłego patrona Uniwersytetu

1981-05-28

1982

Akademia Teologii Katolickiej przyznaje pierwszy doktorat honorowy – otrzymuje go abp Józef Glemp, Prymas Polski i Wielki Kanclerz ATK

1982-04-29

1987

Z Wydziału Teologicznego zostaje wyodrębniony Wydział Kościelnych Nauk Historycznych i Społecznych

1987-06-16

Wyodrębnienie Instytutu Studiów nad Rodziną w Łomiankach jako jednostki samodzielnej na prawach wydziału

1989

Kongregacja Edukacji Katolickiej wydaje dekret uznający kanoniczny charakter ATK

1989-06-29

1992

Na ATK i KUL odbywa się doroczne spotkanie rektorów uczelni należących do FUCE

1993

Wielki kanclerz ATK kard. Józef Glemp powołuje Prymasowską Komisję do przestudiowania projektu powołania uniwersytetu katolickiego w Warszawie

1993-01

1995

Uroczystość wmurowania kamienia węgielnego pod nowy gmach na Dewajtis, której przewodniczy Wielki Kanclerz ATK kard. Józef Glemp

1995-06-22

1997

Uchwała Senatu ATK o zmianie nazwy na Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

1997-02-20

1998

Złożenie wniosku do MEN o przekształceniu ATK w UKSW. Wniosek pozytywnie opiniują Senaty Uniwersytetu Jagiellońskiego, Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu i Uniwersytetu Warszawskiego.

1998-06-24

1999

Sejm przegłosowuje ustawę o utworzeniu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Wydziały: Teologiczny, Prawa Kanonicznego i Filozofii Chrześcijańskiej obok nadzoru państwowego będą pozostawać także pod nadzorem władz kościelnych.

1999-09-03

Senat ATK uchwala strukturę UKSW. Uczelnia ma sześć Wydziałów: Teologiczny, Filozofii Chrześcijańskiej, Prawa Kanonicznego, Nauk Humanistycznych, Nauk Historycznych i Społecznych, Prawa.

1999-09-28

Podpisanie umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Konferencją Episkopatu Polski ws. statusu prawnego wydziałów nauk kościelnych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

1999-09-29

Ostatni dzień istnienia Akademii Teologii Katolickiej, która w ciągu 45 lat wykształciła 7906 magistrów i 557 doktorów, habilitowała 152 doktorów i nadała 20 doktoratów honorowych

1999-09-30

UNIWERSYTET KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO

Inauguracja pierwszego roku akademickiego z udziałem rektorów 26 uczelni w Polsce, marszałków Sejmu i Senatu RP, ministrów rządu RP oraz 29 biskupów Konferencji Episkopatu Polski i nuncjusza apostolskiego; poświęcenie przez kard. Józefa Glempa, Wielkiego Kanclerza Wydziałów Nauk Kościelnych UKSW nowego budynku na kampusie Dewajtis z aulą na 320 miejsc, aulą muzyczną oraz pomieszczeniami dla biblioteki

1999-11-04

2000

Utworzenie Wydziału Matematyki, który po połączeniu w marcu 2001 ze Szkołą Nauk Ścisłych PAN zostaje przekształcony w Wydział Matematyczno-Przyrodniczy. Szkołę Nauk Ścisłych

2000-10-01

2001

Uchwała gminy Warszawa Bielany o przekazaniu UKSW w użytkowanie wieczyste terenów przy ul. Wóycickiego 1/3, które stają się bazą drugiego kampusu uczelni

2001-08-31

Inauguracja roku akademickiego: doktorat honoris causa UKSW dla kard. Józefa Glempa

2001-10-08

Doktorat honoris causa UKSW dla papieża Jana Pawła II: uroczystość w Watykanie

2001-12-15

2003

Przekazanie aktem notarialnym na własność UKSW terenów na Bielanach (2,47 ha) przez kard. Józefa Glempa, Wielkiego Kanclerza UKSW

2003-04-08

Konferencja rektorów uniwersytetów katolickich Europy FUCE na UKSW

2003-05-08/10

2004

I Zjazd Absolwentów ATK i UKSW zorganizowany przez Towarzystwo Absolwentów i Przyjaciół UKSW

2004-09-25

2005

Utworzenie Ośrodka Dokumentacji i Studiów nad Osobą i Nauczaniem Kardynała Stefana Wyszyńskiego

2005-06-30

Poświęcenie kościoła św. Józefa na kampusie Wóycickiego

2005-09-14

2008

Otwarcie Centrum Edukacji i Badań Interdyscyplinarnych – Auditorium Maximum im. Roberta Schumanna na kampusie Wóycickiego

2008-02-14

Utworzenie Wydziału Nauk Pedagogicznych

2008-09-01

2009

Utworzenie Wydziału Biologii i Nauk o Środowisku

2009-09-01

2010

Śmierć rektora ks. prof. Ryszarda Rumianka w katastrofie pod Smoleńskiem

2010-04-10

Przekształcenie Instytutu Studiów nad Rodziną w Wydział Studiów nad Rodziną (jako wydział kościelny)

2010-10-01

2016

Pierwsza audycja Radia UKSW

2016-05-25

UKSW nabywa nieruchomości w Dziekanowie Leśnym od Polskiej Akademii Nauk jako zalążek trzeciego kampusu uczelni z planowanym Multidyscyplinarnym Centrum Badawczym UKSW

2016-10-03

Otwarcie Niepublicznego Przedszkola UKSW, wybudowanego dzięki współpracy uczelni z firmą deweloperską Profbud

2016-10-27

Powstanie Fundacji Rozwoju Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

2016-11-21

2018

Utworzenie Wydziału Medycznego. Collegium Medicum

2018-02-19

Prezydent RP Andrzej Duda podpisuje w siedzibie uczelni ustawę o zmianie ustawy o utworzeniu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, co umożliwia prowadzenie kierunków medycznych

2018-07-13

Powołanie nowej jednostki badawczej: Centrum Cyfrowej Nauki i Technologii UKSW

2018-12

2019

UKSW otrzymuje prestiżowe logo HR Excellence in Research jako jeden z 10 państwowych uniwersytetów w Polsce

2019-01

Senat UKSW powołuje pierwszą Radę Uczelni

2019-05

Senat UKSW uchwala nowy Statut Uniwersytetu

2019-06

Inauguracja jubileuszowego roku akademickiego 20-lecia UKSW z udziałem Prezydenta RP Andrzeja Dudy

2019-10-14

Jubileuszowa gala 20-lecia UKSW: wręczenie nagród-statuetek „W kierunku człowieka”

2019-12-09

2020