Zdjęcia budynków UKSW

Kolegia teologiczno-katechetyczne

Po zmianach społeczno-politycznych w Polsce w 1989 roku religia jako przedmiot powróciła do szkół. W związku z tym zaistniała potrzeba kształcenia nauczycieli religii. Wychodząc naprzeciw potrzebom szkół, ATK utworzyła na Wydziale Teologicznym studia wyższe zawodowe, kończące się licencjatem zawodowym. W 1993 roku powołane zostało trzyletnie Kolegium Teologiczno-Katechetyczne, prowadzące do uzyskania licencjatu zawodowego teologii i dwuletnich studiów magisterskich.

Z biegiem lat pojawiła się potrzeba obejmowania opieką naukowo-dydaktyczną diecezjalnych kolegiów teologicznych, które kształciły nauczycieli religii. Umowy o współpracy z Uniwersytetem Kardynała Stefana Wyszyńskiego podpisały następujące kolegia: Instytut Teologiczny Diecezji Kaliskiej (2000), Archidiecezjalne Kolegium Katechetyczne w Gnieźnie (2000), Instytut Teologiczny Diecezji Łowickiej (2001), Diecezjalne Kolegium Teologiczne w Koszalinie (2001) oraz Archidiecezjalne Kolegium Teologiczne w Szczecinie.

W roku akademickim 2001-2002 aż 731 studentów diecezjalnych kolegiów bądź instytutów odbywało studia systemem eksternistycznym na Wydziale Teologicznym UKSW.