Poczet Rektorów

Akademia Teologii Katolickiej i Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego posiadały do 2020 roku jedenastu Rektorów. Reprezentowali oni różne dyscypliny naukowe. Czterech spośród nich było biblistami. W poczcie Rektorów jest przedstawiciel patrologii, teologii fundamentalnej, filozofii, prawa kanonicznego, socjologii i katechetyki.

Działalność każdego z Rektorów przypadała na specyficzne czasy społeczno-politycznych i ekonomicznych uwarunkowań. Każdy nich poszukiwał odpowiedzi na problemy ówczesnego społeczeństwa, podejmując decyzje i inicjatywy, które służyły rozwojowi społeczności akademickiej. Syntetyczne biogramy Rektorów pozwalają zobaczyć ich kluczowe przedsięwzięcia, które przyczyniały się do wzrostu Uczelni w wymiarze instytucjonalnym, naukowym i dydaktycznym.