Publikacje znaleziono 142

Data01/09/2000

Pierwsza z serii umów o współpracy z wyższymi seminariami duchownymi (afiliacja do Wydziału Teologicznego UKSW)

Data03/10/2016

UKSW nabywa nieruchomość od Polskiej Akademii Nauk jako zalążek trzeciego kampusu uczelni z planowanym Multidyscyplinarnym Centrum Badawczym UKSW
Plan kampusu Dewajtis

Data08/1954

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie zlokalizowany jest w północnej części Warszawy, w dawnej średniowiecznej Puszczy Mazowieckiej. Sercem Uniwersytetu jest kampus Dewajtis, który znajduje się w przepięknej okolicy, pomiędzy Lasem[...]
Plan kampusu Wóycickiego

Data12/1993

Kampus jest zlokalizowany w sąsiedztwie Lasu Młocińskiego przy ulicy Wóycickiego. Kampus przy Wóycickiego mieści dziewięć wydziałów UKSW: Wydział Biologii i Nauk o Środowisku, Wydział Filozofii Chrześcijańskiej, Wydział Matematyczno-Przyrodniczy -[...]

Data12/2011

nabycie przez UKSW nieruchomości
Strona tytułowa

Data1666

Znakomity przykład literatury sarmackiej. Autor w formie epigramatów, nawiązując do współczesnej mu rzeczywistości, wplata elementy tradycji antycznej. W utworze tym ukazana została postać typowego szlachcica sarmaty gotowego walczyć za wiarę,[...]
Brama Chlebnicka w Gdańsku

Data1901

Egzemplarz z teki ze zbiorów Biblioteki Głównej UKSW był własnością ks. Tadeusza Albina Kruszyńskiego (1884-1959), historyka sztuki, ostatniego dziekana Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Jagiellońskiego. Teka ta została wykorzystana przez ks.[...]
BIPR-WK-01-1.jpg

Data1901/1981

Pamięć o Kardynale Stefanie Wyszyńskim jest przechowywana w tradycji Uniwersytetu w formie archiwalnych zdjęć z jego spotkań ze społecznością akademicką, ale też utrwalona w szeregu portretów, obrazów i popiersi przechowywanych w pomieszczeniach[...]
Okładka

Data1942

Prawdopodobnie jeden z kilku zachowanych egzemplarzy druku zredagowanego przez Henryka Kapiszewskiego (1899-1964), prawnika, urzędnika MSZ, harcmistrza. Pozycja o dużym znaczeniu informacyjno-propagandowym, przygotowana dla poinformowania francuskiej[...]

Data1954

siedziba Akademii Teologii Katolickiej
Uchwała o powstaniu ATK

Data1954

Uchwała z 2 sierpnia 1954 roku podjęta przez Radę Ministrów PRL, wyodrębniająca Wydział Teologii Katolickiej z Uniwersytetu Warszawskiego i włączająca go do Akademii Teologii Katolickiej.
Druga uchwała podpisana 11 sierpnia 1954 roku, wydzielająca[...]
Protokół z posiedzenia Senatu Akademii Teologii Katolickiej
Rektor ATK ks. prof. Jan Czuj

Data1954/1956

ks. prof. Jan Czuj (1886/1957) teolog, specjalista w zakresie patrystyki, wykładowca Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, profesor i trzykrotny dziekan Wydziału Teologii Katolickiej Uniwersytetu Warszawskiego, organizator i pierwszy rektor[...]
Rektor ks. prof. Wincenty Kwiatkowski

Data1956/1965

ks. prof. Wincenty Kwiatkowski (1892/1972) teolog, twórca warszawskiej szkoły apologetyki, współzałożyciel Polskiego Towarzystwa Teologicznego, wykładowca i dziekan Wydziału Teologii Katolickiej UW. Autor dwutomowej „Apologetyki totalnej” – dzieła[...]
List Rektora nr 1

Data1958

Korespondencja rektora ATK ks. prof. Wincentego Kwiatkowskiego z ministrem szkolnictwa wyższego Stefanem Żółkiewskim. Prośba o zwrot budynku tzw. Theologicum przy ulicy Traugutta, który Wydział Teologiczny UW utracił podczas działań wojennych, a ATK[...]
Sesja naukowa na 15-lecie encykliki Pacem in terris

Data1960/1981

Kardynał Stefan Wyszyński (1901-1981) otrzymał święcenia kapłańskie w 1924 roku we Włocławku. Po II wojnie światowej został mianowany biskupem diecezjalnym lubelskim w latach 1946–1948. W latach 1948–1981 był arcybiskupem metropolitą gnieźnieńskim i[...]
Inauguracja roku akademickiego 1979/1980

Data1965/1972

ks. prof. Józef Iwanicki (1902/1995) filozof i logik, kontynuator myśli tzw. Koła Krakowskiego, dążącego do odnowienia tomizmu przez logikę matematyczną. Odbył studia z teologii, filozofii i matematyki w Strasburgu i Paryżu. Święcenia kapłańskie –[...]
ZFAUKSW-1-118-7n_a.jpg

Data1967-09-14

Słowo do kapłanów-uczestników
BIPR-WK-01-4a.jpg

Data1967-09-14

Prymas o organizatorach kursu na ATK
ZFAUKSW-1-118-7n_a.jpg

Data1967-09-14

Prymas dziękuje Rektorowi ATK i wykladowcom